KUNUT DOVA PDF

KUNUT DOVA. Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC). Download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate content. Kunut dovaALLÃHUMME IÑÑÃ NESTEÎĨNUKE VE NESTAĠFIRUKE. NEŠKURUKE VE LÃ NEKFURUKE. VE NETEVEKKELU ÂLEJKE. VE NU `MINU BIKE. и Јоš jedna dova u slučaju potrebe sastoji se od obavljanja četiri rekata u kojima se prouči kunut dova i ostali dijelovi obavezne molitve: Na prvom rekatu se.

Author: Maumi Bacage
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 5 June 2015
Pages: 60
PDF File Size: 15.60 Mb
ePub File Size: 15.1 Mb
ISBN: 300-3-98979-516-4
Downloads: 54758
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tetilar

Ramazan kroz goruce mesele

Svakodnevni Zikr i Dove Download Report. Published on Nov View Download 1. Fuad Islamska pedagoka akademija Za prof Hasan muftija Tisak: Neka je sala vat i selam na Muhammeda s.

Neka je selam i milostAllahovanasveiskrene,dobreiAllahu odane mu’mine-vjemike. Pred vama je drugo, proireno i dopunjeno izdanje zbirkeDove i zikr zasvakupriliku, sa malo izmijenjenim naslovom: Obuhvata zikr iujutro, tokom dana i te dove u raznim situacijama, zgodama i nezgodama koje nas na ovozemnom ivotu mogu zadesiti.

Sastavljena je odkur’anskihihadiskih dova i dio j e onoga to je Muhammed s. Cilj ibadeta, bilo redovnih ili dobrovoljnih,jepokornostipredanostAllahu, plemenitost,dobrota,potenjeipravedanodnos prema drugima. Tu je i prijevod na najezik da bolje razumijemo ono to molimo itraimood Allaha d. Dove se,naravno,mogu inanaem,bosanskom jeziku. Dove su kratke, sadrajne i lahke za. Izaprijevodaajetaihadisanavedena je sura i broj ajeta, odnosno had iske zbirke iz koje je hadis.

Ako je hadis iz “Sahiha” Buharije ili Muslima,ilij eMuttefekunalejhi uobjeove zbirkezna se daje sahih, a ako je hadis iz drugih zbirki, navedena je ocjena hadisa. Sluio sam se i zbirkama dova tampanim kodnas, zbirkomHisnul-muslimi Zatitasvakogmuslimana oduvaenogejha SeidaEI-Kahtanija. MolimAllahadanagradi svakim dobrom autora i ove zbirke. Ovo je u zbirkama koje sam spomenuo. Istotako,nisamobuhvationidove kojesu kodnas zamevlud,tevhid, akiku,idruge.

  ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL OESTE PDF

Onesemogu u poznatojZbirkidovaodrahmetlihafizaSmaila Gorenavedenosamispustiodabiova zbirka bila saetija iNita od djela ljudskih nijesavreno,alinekanamjeraiciljbudu Allahovo zadovoljstvo i nagrada. Nadamseda iova,kaoidrugenjoj zbirkedova, umnogemuslimanske porodice,da sekoristitii Nataj sesvogaStvoritelja Njega spominjati ,Njemuzahvaljivati,Njemuse i samo od Njega traiti. Zbirka dobro naimmuall imimaumektebima, nastavnicima vjeronauke u kolama, pa i u naim medresama. MolimdragogAllahadaovedovei zikroviolakajustanjesvimakojisuunevolji, alostii bri zi, da nas priblie Allahovojmilosti i oprostu.

Nekanatrud,zikr,ibadetiidovebudu samo u ime Allaha. Sazikrom svojiman,brojdobrihdjela,ion nasudaljavaodzabrana, zablude j ej tanskog uznemiravanja. El-Aitw b, 35 Zikr idanjuinakopnui moru,naputuikodubogatstvui siromatvu,ubolestiizdravlju,tajnoijavno, skupai Muhammeds. Primjeronogakospominjesvoga Gospodara ionoga koGa ne spominje,je primjeru ivog i mrtvog.

Buharija Minatrenutkezaboravljamosvoje najmilije porodicu, djecu, roditelje, ali Onoga ko nam je dao ivot, zdravlj e, opskrbu, Kome se svi zaboravitinesmijemo,niti moemo. Dova duuvjernikaiupravlja ga pravimputem.

Dovu zasebe,zasvojuporodicu,rodbinu, prijatelje, uvjeri,zaiveiumrle. Dovu i Allahu se i u dobru i u nevolji. Akadate robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: Zato neka oni pozivu Mome udovolje i nekavjerujuuMene,dabibilinapravom putu. El-Bckare, Navodim nekoliko had isa o vanosti dove: Molite Allaha davas od iunut posljedica zle sudbine i da se neprijatelji vaim zlom ne Buharija i Muslim Sudbinune moe nita osimdove,niti ivot produiti nita osim Tinnizi – sahih Divnalisuorujavjernika,strpljenjeidova.

Wtiod kadera Allahove odredbe ,a dova koristi i za ono to se desilo i za ono to se nije desilo. Kada se belaj kunja koju je Allah odredio 9 ‘f’wti i je dova paje obuzdava s 1, t! Kako je lijepo svaki dan neto iz Kur’ana i razmiljati oproajeta. Buharija Ef-Fatiha j enajbolja dova.

BismiJiahi, vessalatu vesselamu ala Resulillahi. Allahu moj, zatiti me odprokletog ejtana.

Kunut-dova – Nezir Hodzic – Video – SCH Free MP3 Music

Lahavlevela kuvvete illa billa h. Buharija i Muslim 23 Iza ezana se dova: Veeuzubikemin erri ma fi hazel-jevmi ve erri ma ba’deh. Rabbi euzu bike minel-keseli ve suil-kiberi, Rabbi e uzu bike min azabin finnari ve az2bin ftl-kabri. Osvanuli smo, a ujedno osvanulo je carstvo i vlast Allahova. Nema drugog boanstva osimJedinogAllaha,kojinemadruga. Njemu pripadasva vlast,Njemu pripada hvalaiOn je Gospodaru, molim Te da mi da dobro u ovom danu i dobro poslije njega.

  FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA BERMAN PDF

Od Tebe traim zatituodzlaovogdanaizlaposlijenjega. Gospodaruod Tebetraimzatituod lijenostii rune starosti.

Gospodaru, od Tebe traim zatitu od kazne u vatri i kazne u kaburu. Muslim Ko god knut jutro i svako 3 puta: Ebu Davud i Tim1izi- snhih “‘A. Zadovoljansam da mi dkva AllahGospodar,Islam vjera i Muhammed s. Tim1izi-sahih Sejjidul-istigfar- naj bolji traenja dvoa J – – -J,,, “”.

Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, Tebi sam obavezu i daougranicama svojih. TebiseodzladjelakojaPriznajemTvojeblagodati prema meni,kaoto priznajemisvoje grijehe,stogaoprosti mi, jer gr! Buharija Allahov Poslanik kae: Vrijemeovognamazajeujutro,kada suncepa do pred podne. Klanja se od dva rekata,iliviekomoe Zaduhanamaz Muhammed s. Najboljinamaz nakon farzova je dobrovoljni namaz kijamu-llejl. Svakodnevni zikr i dove Documents.

Bs Svakodnevni Zikr i Dove Documents. Dove i Zikr u Svakoj Prilici Documents. Kultura i svakodnevni zivot Grka Education. Jutarnji i veernji zikr Documents. Jutarnji i vecernji zikr Documents. Straud – Filozofski kknut i svakodnevni ivot Documents. Zikr u Halkama i Ljubljenje Ruku Documents. Vladimir i Nikola Created Date: Dove i libri nascono Documents. Svakodnevni zivot pocetkom Genetika principi i vetine za svakodnevni kliniki rad u? Quranske i Poslanikove Alejhisselam Dove Documents.

Back to top